Övriga bolag inom Effekt-koncernen

Meny

Integritetspolicy

Integritetspolicy

2018-09-17 

Effekt Svenska AB är personuppgiftsansvarig för den data som behandlas gällande dig som anställd och Kund. Som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för behandlingen av dina uppgifter, hur och för vilka ändamål behandlingen görs. Om vi gör ändringar i den här integritetspolicy så kommer vi att publicera en uppdaterad version här.

Vi behandlar två typer av data;

Vi samlar in och behandlar två typer av data om dig:

ANSTÄLLDA
Vi tar in personuppgifter som är relaterade till din anställning. Det kan vara ditt namn, personnummer, Bank och kontotuppgifter,  adress, telefonnummer, e-postadress, uppgifter om vilka avtal du har med oss samt vilka utbildningar, vilka är dina närastående personen för att kontakta vid eventuellt akut läge mm.

KUNDER
Som kund hos Effekt Svenska AB behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att företaget ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Därutöver används uppgifterna för att företaget ska kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden till dig som kund. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som kunden gör hos Effekt Svenska AB. Marknadsföring skickas till dig som kund grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av Effekt Svenska AB. All behandling som grundas på kundens samtycke kan kunden när som helst och utan förklaring återkallas genom att skicka e-post till: registrering@effektab.se

Hur vi samlar in data

Vi samlar in och behandlar uppgifter som du själv har lämnat i samband med att har varit i kontakt med oss antingen som anställd eller kund.

Så här använder vi data

För att vi ska få behandla personuppgifter måste behandlingen enligt gällande integritetslagstiftning baseras på en legal grund. Det betyder att behandlingen måste göras baserat på någon av följande anledningar: behandlingen är nödvändig (i) för att vi ska kunna uppfylla ett avtal med dig eller (ii) för att vi inom Effekt ska uppfylla en rättslig skyldighet, (iii) du har samtyckt till behandlingen, eller (iv) efter en intresseavvägning. Nedan hittar du exempel på ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter och vilken den rättsliga grunden är vid sådan behandling. 

För att efterleva lagar
Vi behandlar data för att fullgöra våra lagliga skyldigheter t ex LAS ( Lagen om anställningsskydd). Den legala grunden för behandlingen är då rättslig skyldighet.

För att leverera tjänster
Vi behandlar data för att kunna leverera de tjänster som du utfört hos oss i enlighet med de villkor som framgår av avtalet mellan oss. Sådan behandling omfattar t ex när och var du har utfört arbete, Vi behandlar också data för att kunna ta betalt för det arbete vi har avtalat om, för att hantera löneutbetalning för att hantera klagomål och reklamationer från kunderna, för felavhjälpning och hantering av andra incidenter/ avvikelser..

För att kommunicera med dig om din Anställning / information från oss.
Vi behandlar data för att kommunicera med dig om de tjänster som vi levererar, t ex när du kontaktar oss för att få information, gör förfrågningar, använder tjänsterna eller lämnar feedback om våra tjänster och produkter. Vi behandlar också data för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse när du kontaktar oss, t ex genom att styra din förfrågan till rätt avdelning. Den rättsliga grunden för behandling av kunduppgifter för detta ändamål är berättigat intresse.

För att utveckla våra medarbetare 
Vi gör analyser av både personuppgifter som medarbetarsamtal/utvecklingssamtal  i syfte att förbättra deras arbetsmiljö och utveckling, för att förbättra och optimera nya arbetsmetoder, vårt arbetssätt. Sådan behandling gör vi genom att sammanställa statistik över kompetens-behov för utbildning och behov av förbättrade ergonomiska redskap/arbetsmetoder. Vi kommer även att anonymisera personuppgifter för ovanstående ändamål. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är då ett berättigat intresse, och behandling av personuppgifter görs baserat på ditt samtycke.

I det fall personuppgiftsbehandlingen är baserad på ett samtycke från dig, så har du rätt att när som helst återkalla samtycket. Du hittar mer information om hur du tar tillbaka ett samtycke nedan under rubriken ’Återkalla samtycke’.

Vem vi delar med oss av data/personuppgifter till 

Till bolag inom Effekt-koncernen som behandlar data för vår räkning samt till våra Kunder  och leverantörer som behandlar personuppgifter i relation till våra tjänster. Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter  till andra bolag som tillhandlar IT-tjänster för Effekt Svenska AB. Vi är då fortsatt ansvariga för den behandling av dina personuppgifter som vi eller leverantör utför på vårt uppdrag. Sådana leverantörer får då inte använda data för andra ändamål än de som vi anger. Delningen av dina uppgifter görs då i syfte att uppfylla avtalet mellan oss.

När vi anlitar leverantörer för att utföra databehandling eller registrering av personuppgifter kommer vi att teckna avtal för personuppgiftsbehandling med sådana aktörer. För att säkerställa den personliga integriteten inte kränks.

Myndigheter
Vi är ibland, baserat på lag eller myndighetsbeslut, skyldiga att lämna ut sådana uppgifter som följer av beslutet till myndigheter, t ex till polisen. Den rättsliga grunden för denna behandling är uppfyllande av en rättslig skyldighet.

Hur länge vi sparar data

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det medför att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa uppgifter måste vi spara under viss tid för att uppfylla tillämplig lagstiftning. Så länge du är anställd hos oss, och under tre år därefter sparar vi dina personuppgifter. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under längre tid, så följer vi sådana lagar. Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger att underlag måste sparas i viss längre tid. Eftersom vi vill kunna hjälpa dig om det skulle uppstå ett fel relaterad till din anställning, kommer vi att spara som schema och arbetad tid i fem år.

Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter

Den nya dataskyddslagstiftningen som trädde i kraft den 25 maj 2018 syftar bland annat till att stärka individens rätt till sin data. Därför har du rätt att veta vad vi gör med dina uppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter, hur länge vi sparar dem och vilka som tar del av uppgifterna. Nedan hittar du en genomgång av vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du kan kontakta oss för att få veta mer om hur vi behandlar dina uppgifter.

Dataskyddsansvarig och tillsynsmyndighet
Vi har utsett ett dataskyddsansvarig som arbetar med att säkerställa att vår personuppgiftsbehandling utförs på ett lagligt sätt. Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter, vill ha eventuellt felaktiga uppgifter rättade, vill få vissa uppgifter raderade eller har klagomål på behandlingen så är du välkommen att kontakt vårt dataskyddsombud på personuppgifter@effektab.se eller genom att ringa Kontoret. 

Datainspektionen är svensk tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Rätt till registerutdrag
Du ska kunna veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Därför har du har rätt att kostnadsfritt en gång om året få ett registerutdrag från oss. För att få del av ett registerutdrag måste du tydligt ange vilken information du vill ta del av. Vi måste besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål, och senast inom en månad. Om vi av någon anledning inte fullt ut kan besvara din förfrågan, kommer vi motivera varför och vi kommer också att informera dig om hur lång tid vi behöver för att besvara din begäran. Vid en begäran om registerutdrag kommer vi att begära att du identifierar dig på ett säkert sätt, och vi kommer att skicka ditt registerutdrag till din folkbokföringsadress eller till Kivra om du har tillgång till en elektronisk brevlåda. För att beställa ett registerutdrag kan du kontakta vår Personalansvarig via mail eller telefon.

Rätt till rättelse
Om några av de uppgifter vi behandlar är felaktiga eller om fler uppgifter behöver behandlas med hänsyn till det ändamål för vilket vi behandlar uppgifter, har du rätt att få sådana felaktiga uppgifter rättade eller att komplettera med sådana ytterligare uppgifter som kan behövas för behandlingen. När vi har rättat din data kommer vi att kontakta sådana parter som vi har lämnat ut din data till och informera dem om vilka rättelser som har gjorts, under förutsättning att det inte innebär en allt för betungande insats för oss eller om det av någon anledning skulle vara omöjligt. Vi kommer också, om du begär det, kontakta dig och berätta för dig till vem rättelsen har lämnats ut. 

Rätt till radering 
Du har även rätt att i vissa fall få din data som vi behandlar raderad. Kontakta i så fall vårt personalansvarig på personuppgifter@effektab.se eller genom att ringa kontoret. 

Rätt till invändning
Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om vi behandlar dem baserat på en intresseavvägning

Om du vill utöva några av dina rättigheter enligt ovan, ber vi dig kontakta vår Dataskyddsansvarig.

Återkalla samtycke
En del av den behandling vi gör av dina Personauppgifter baserar vi på att du har godkänt den behandlingen, ett s.k. samtycke. Du lämnar vanligtvis ditt samtycke genom underskrift. Du hittar mer information om samtycket i anknytning till att vi ber om ditt specifika samtycke för en viss behandling. 

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har givit oss för en viss ehandling av dina personuppgifter. För att återkalla ditt redan givna samtycke kan du posta eller maila det till registrering@effektab.se

Du bör notera att vi även utför behandling på annan juridisk grund än samtycke. Vi kommer därför att fortsatt utföra viss behandling av dina personuppgifter även om du tar tillbaka ett samtycke.

Kontaktuppgifter
Personuppgiftsansvarig

Effekt Svenska AB (Org.nummer 556679-1819)
195 60 Arlandastad

Dataskyddsansvarig
Vårt dataskyddsansvarig ser till att behandlingen av din data görs på ett lagligt sätt. Om du vill prata med vårt dataskyddsansvarig, ber vi dig ringa Kontoret på 08-595 105 80, så kommer de se till att du får prata med rätt person. Du kan också maila på personuppgifter@effektab.se

Övrigt
Om vi gör ändringar i den här integritetspolicy så kommer vi att publicera en uppdaterad version här.