Övriga bolag inom Effekt-koncernen

Meny

Värdegrund

​"Allting kan alltid bli lite bättre"

Värdegrund

Våra värderingar är basen för vår verksamhet och vårt agerande. Effekt har fyra grundläggande värderingar; Engagemang - Kommunikation - Hållbarhet - Utveckling

Engagerad
Vår ambition är att 100% av våra anställda gör sitt bästa hela tiden, tar sitt ansvar och bidrar till våra leveranser. Den engagerade medarbetaren är punktlig, har en positiv inställning och visar respekt för såväl medarbetare som kunder. Denengagerade ledaren säkrar kundvärder och har tilltro till medarbetare och deras resurser. Den aktive ledaren stimulerar och stödjer nytänkande ch utveckling som gagnar kunderna och vår verksamhet. Ledaren uppmuntrar men sätter också gränser. Effekt ska vara en engagerad, rättvis och attraktiv arbetsgivare och ett varmt och välkomnande klimat ska genomsyra hela företaget.

Öppen
Vår ambition är att vi mot såväl medarbetare, leverantörer som kunder ska vara tydliga, raka och direkta i vår kommunikation och dialog. Företaget ska präglas av ett öppet och informativt klimat.

Hållbar
Vår ambition är att vi ska verka på ett sätt som bidrar till ett hållbart företag och samhälle. Vi ska arbeta på ett sätt som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Att ta ett aktivt samhällsansvar och bidra till en hållbar utveckling är en självklarhet för oss på Effekt. Vi är övertygade om att erbjuda riktiga jobb, att verka för jämställdhet, mångfald, hälsa och minsta möjliga påverkan på vår miljö lönar sig i längden. Lika självklart är det för oss att följa arbetsmarknadens lagar och regler, erbjuda kollektivavtalsmässiga villkor och trygga arbetsförhållanden. Effekt var Sveriges första Svanenmärkta städföretag enlig normen 2.0.Effekt använder bilar med minst miljöklass 2005, miljömärkta produkter, återvinningssystem på kontoren, doseringsutrustning för kemikalier och mycket annat för att på ett aktivt sätt bidra till hållbarhet. Vi utbildar vår personal, tillhandahåller erforderlig utrustning och ett nära ledarskap - allt för att bidra till företagets interna hållbarhet.

Nytänkande
​Allting kan alltid bli lite bättre. Även om vi är bra idag, så kan vi bli bättre inom alla områden såväl som arbetsgivare, beställare som leverantör. Vi ska aldrig slå oss till ro och vara nöjda, utan hela tiden sträva framåt och uppåt. Vår inställning är att det som inte kontinuerligt utvecklas och förbättras, på sikt kommer att avvecklas.