Övriga bolag inom Effekt-koncernen

Meny

Code of Conduct

Code of Conduct

Vi arbetar enligt principerna i FN:s Global Compact avseende mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption som vi kan påverka. Effekt är övertygad om att mångfald av människor, kunskaper och erfarenheter är basen för en framgångs- rik verksamhet. Företagets Code of Conduct beskriver de riktlinjer som finns för hur företagets medarbetare ska uppträda och agera, vilket inkluderar att varje medarbetare ska behandlas respektfullt och rättvist oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.